Make your own free website on Tripod.com

雲影火鳥的倉鼠小鬼們

 

 

 

 

 

大家可能第一眼望落去會以為係一個滑鼠器,但其實佢係一隻大了肚的倉鼠媽媽!!

Click一Click個圖入去睇下啦

 

 

 

 

走個時記得比D意見,簽個名先好走喎!!